Tour Ratchaburi

ผลิตภัณฑ์ผ้าทอบ้านไร่

Picture
ศูนย์ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าทอบ้านไร่
บริหารงานโดย กลุ่มส่งเสริมอาชีพผ้าทอบ้านไร่ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร.0-3231-8708

ราคาผ้าทอมือบ้านไร่ที่จัดจำหน่าย ผ้าขาวม้า ผืนละ 180 บาท
ผ้าโสร่ง ผืนละ 300 บาท ผ้าพื้น เมตรละ 130 บาท
ผ้าลายดิ้น เมตรละ 180 บาท ผ้าถุงหรือผ้าซิ่น ผืนละ 180 บาท
ผ้าลาย เมตรละ 180 บาท

Picture
ที่มา :
กลุ่มส่งเสริมอาชีพผ้าทอบ้านไร่. (2553). แผ่นพับประชาสัมพันธ์ศูนย์ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าทอบ้านไร่. แจกจ่ายในงานกาชาดเที่ยวราชบุรี ปี 2553.

var OutbrainPermaLink='http://rb-otop.blogspot.com/2010/03/blog-post.html'; var OB_demoMode = false; var OB_Script = true;